Czcionka
Godło Polski
Godło Polski

 

 

 

 

 

 

 

Samorząd szkolny

Przewodniczący- Karol Korczak

zastępca - Kamil Kampczyk

 

 


 

SUPER KLASA

REGULAMIN KONKURSU

W ROKU SZKOLNYM 2016-2017

ZAŁOŻENIA KONKURSU

 1. OBSZARY DZIAŁALNOŚCI UCZNIÓW PODLEGAJĄCE OCENIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

  1.   Udział w akcjach charytatywnych i społecznych

  • Zbieranie nakrętek (cały rok)

  • Uczniowie przekazują plastikowe nakrętki do opiekunów konkursu z podaniem ich ilości oraz swojego imienia i nazwiska oraz klasy. Ilość zebranych nakrętek będzie podawana w każdym miesiącu.

  Punkty będą przyznane po I semestrze i na początku czerwca

  Zajęte miejsce

  Ilość punktów

  1

  10

  2

  9

  3

  8

  4

  6

  5

  5

  6

  4

  7

  3

  8

  2

  9

  1

   

   

   

  Klasy, które nie uczestniczyły w konkursie otrzymują zero punktów.

   

  Góra Grosza (listopad)

   

   

  Wychowawcy przekazują zebrane monety do opiekunów konkursu w ustalonym przez nich terminie.

  Punkty będą przyznane jednorazowo po zakończeniu akcji według poniższej tabeli.

   

   

  Zajęte miejsce

  Ilość punktów

  1

  10

  2

  9

  3

  8

  4

  6

  5

  5

  6

  4

  7

  3

  8

  2

  9

  1

   

  Klasy, które nie uczestniczyły w konkursie otrzymują zero punktów.

  Zbieranie karmy dla schroniska (cały rok)

  Karmę należy przynosić do p. Anny Krawczyk.

  Punkty będą przyznane po I semestrze i na początku czerwca. Będzie brana pod uwagę ilość osób, które wezmą udział w akcji (każdy uczeń może brać udział wielokrotnie)

   

  Zajęte miejsce

  Ilość punktów

  1

  10

  2

  9

  3

  8

  4

  6

  5

  5

  6

  4

  7

  3

  8

  2

  9

  1

  Klasy, które nie uczestniczyły w konkursie otrzymują zero punktów.

  2.   Zachowanie się w Szkole

   

  Punkty będą przyznane po I i pod koniec II semestru

  Liczba punktów przyznawanych za poszczególne zachowanie, to:

  • wzorowe – 5 pkt

  • bardzo dobre – 4 pkt

  • dobre – 3 pkt

  • poprawne – 2 pkt

  • nieodpowiednie i naganne – 0 pkt

  Po przeliczeniu ocen z zachowania na punkty, obliczona zostaje średnia klasy, która następnie podlega poniższej punktacji:

  • najwyższa średnia w szkole do 4,3 – 20 pkt.

  • od 4,2 do 4,0 – 15 pkt.

  • od 3,9 do 3,7 – 10 pkt.

  • poniżej 3,6 – 5 pkt.

  3.   Wyniki w nauce

  Punkty będą przyznane po I i pod koniec II semestru

  Średnia klasy zostaje przeliczona na punkty w następujący sposób:

  • 4,5 i więcej - 30 punktów

  • od 4,49 do 4,2 - 25 punktów

  • od 4,19 do 4,0 - 20 punktów

  • od 3,99 do 3,7 - 10 punktów

  • poniżej 3,7 - 3 pkt.

   1. Frekwencja i punktualność  Na końcu każdego miesiąca zostaje podliczona frekwencja obecności uczniów na zajęciach. Klasy otrzymują punkty wg następującej skali:

  100% - 98% obecności uczniów na zajęciach – 15 pkt.,

  95% - 90% - 10 pkt.,

  89% - 80% - 5 pkt,

  poniżej 80% - 0 pkt

  Ponadto klasa otrzymuje 1 punkt za każdy dzień 100% obecności uczniów w szkole.

  Za każde spóźnienie ucznia klasa otrzymuje -1pkt.

  Klasa, która uzyska w danym miesiącu najwyższą frekwencję zostanie (oprócz punktów) nagrodzona dniem wolnym od niezapowiedzianych kartkówek i ocen niedostatecznych z odpowiedzi ustnych. (termin ustali Dyrektor)

  5.   Dbałość o estetykę i wystrój sali "Sala jak ta lala"

   

   

  Dbałość o estetykę w sali oraz gazetki klasowe - będą oceniane 4 razy w roku (listopad, grudzień, marzec, maj). Klasom każdorazowo przyznawane będą punkty od 1 do 5.

  Punkty przyznają opiekunowie konkursu wraz z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego.

  6.   Postawy patriotyczne

  Ocenie podlega wykazywanie się postawą patriotyczną poprzez noszenie kotylionów podczas obchodzenia Dnia Niepodległości w szkole.

   

  Ocenia się stopień zaangażowania klas. Udział procentowy uczniów z danej klasy (liczba uczniów posiadających kotyliony w stosunku do liczby uczniów w całej klasie) punktowany jest następująco:

  • 100-90% - 5 pkt.

  • 89-81% - 4 pkt.

  • 80-70% - 3 pkt.

  • 69-61% - 2 pkt.

  • 60-50% - 1 pkt.

  • 49-0% - 0pkt.

  7. Czytelnictwo

  Punkty będą przyznane po I i pod koniec II semestru

   

   

  Średnia klasy przeczytanych książek w przeliczeniu na jednego ucznia

  Ilość punktów

   

  powyżej 10.0

  20

  9,0

  9.9

  18

  8.0

  8.9

  16

  7.0

  7.9

  14

  6.0

  6.9

  12

  5.0

  5.9

  10

  4.0

  4.9

  8

  3.0

  3.9

  6

  2.0

  2.9

  4

  Poniżej 2,0

  2

   

  Odpowiedzialny : mgr Małgorzata Stoczkiewicz - Wanot

  8.   Comiesięczne inicjatywy SUPER KLASY

   

  październik

  • 7 X – Dzień Uśmiechu (Światowy Dzień Uśmiechu odbywa się w pierwszy piątek października).

  Konkurs fotograficzny na najpiękniejsz uśmiech, prezentacja zdjęć, głosowanie. Ocenie podlega liczba nadesłanych zdjęć z poszczególnych klas. (1 uczeń wysyła 1 zdjęcie). Ponadto dodatkowe punkty dla swojej klasy zdobywają również autorzy zwycięskich zdjęć - wg odrębnego regulaminu

  listopad

  11 XI – noszenie kotylionów z okazji Dnia Niepodległości

  14,15 XI – Dzień Bicia Rekordów (12 XI Światowy Dzień Bicia Rekordów), poznanie najciekawszych rekordów zapisanych w Księdze rekordów Guinnessa – bijemy rekord liczby ocen „6”

  Uczniowie wrzucają do przygotoanego pudełka charakterystyczne (na ten dzień przygotowane) karteczki z podpisem nauczyciela, które są dowodem na to, że otrzymali ocenę celującą (6). Uczniowie wpisują na karteczkach otrzymaną ocenę oraz swoją klasę. Ważne są tylko kartki z podpisem lub parafką nauczyciela. Za każdą ocenę celującą klasa otrzymuje 1 punkt.

  grudzień

  • Odkurz swoją szafkę” – w wybranym dniu troje uczniów (losowo wybranych z listy w dzienniku) z każdej klasy zostanie poproszonych o otwarcie szafek. Ocenie będzie podlegał porządek zastany w szafce. Klasa może otrzymać od +5 do -5 punktów. Punkty przyznają opiekunowie konkursu wraz z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego.

   

  styczeń

  • 9 I „Dzień Sprzątania Biurka”

  Na wcześniej ustalonej godzinie lekcyjnej w tym dniu nauczyciele oceniają porządek utrzymany przez uczniów na ławkach szkolnych oraz wokół ławki. Klasa może otrzymać od 1 do 5 punktów.

  luty

  Dzień Dobrej Oceny” - Uczniowie wrzucają do przygotowanego pudełka charakterystyczne (na ten dzień przygotowane) karteczki z podpisem nauczyciela, które są dowodem na to, że otrzymali ocenę dobrą lub wyższą (4, 5 lub 6). Uczniowie wpisują na karteczkach otrzymaną ocenę oraz swoją klasę. Ważne są tylko kartki z podpisem lub parafką nauczyciela. Oceny zostają przeliczone na punkty: db – 1pkt., bdb – 2 pkt., cel – 3 pkt. Klasa otrzyma w konkursie liczbę punktów po przeliczeniu:

  > 100 pkt. – 10 pkt.

  91 – 100 - 9 pkt.

  81 – 90 - 8 pkt.

  71 – 80 - 7 pkt.

  61 – 70 - 6 pkt.

  51 – 60 - 5 pkt.

  41 – 50 - 4 pkt.

  31 – 40 - 3 pkt.

  21 – 30 - 2 pkt.

  11 – 20 - 1 pkt.

  10 – 0 - 0 pkt.

  marzec

  21 III „Witamy wiosnę” – uczniowie ubierają zielony kolor do szkoły.  Ocenie podlega procentowy udział uczniów.

  • 100-90% - 5 pkt.

  • 89-81% - 4 pkt.

  • 80-70% - 3 pkt.

  • 69-61% - 2 pkt.

  • 60-50% - 1 pkt.

  • 49-0% - 0pkt.

  kwiecień

   1. Piszemy listy dla Ziemi”  Uczniowie piszą listy o tematyce ekologicznej. Ocenie podlega liczba oddanych prac z poszczególnych klas. (1 uczeń może oddać 1 list). Ponadto dodatkowe punkty dla swojej klasy zdobywają również autorzy zwycięskich prac.

  Odpowiedzialni: mgr Anna Krawczyk, mgr Barbara Warecka, mgr Joanna Pyka

  maj

  • Dzień dobrych uczynków” – Uczniowie wrzucają do przygotowanego pudełka charakterystyczne (na ten dzień przygotowane) karteczki, które świadczą o dobrym uczynku. Karteczki otrzymują od nauczycieli i pracowników szkoły. Klasy, które zajęły I, II lub III miejsce w tym działaniu (tzn. zebrały najwięcej karteczek) otrzymują odpowiednio: 15, 10 i 5 pkt.

   

  czerwiec

  • Dzień Baśni” – wg odrębnego regulaminu

   

  Ponadto klasy mogą uzyskać dodatkowe punkty za udział w innych akcjach, konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Punkty będą przyznawane przez Dyrekcję Szkoły lub opiekunów konkursu w porozumieniu z nauczycielami.