Czcionka
Godło Polski
Godło Polski

 

 

 

 

 

 

 

O naszej szkole

Szkoła Podstawowa Nr 37 w Chorzowie rozpoczęła swą działalność ponad 110 lat temu. Jest szkołą publiczną, której organem prowadzącym jest Urząd Miejski w Chorzowie, a nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty. W roku 2001r. placówka otrzymała zaszczytne imię Karola Grzesika, stając się miejscem, w którym kultywowane są tradycje patriotyczne. Wybór patrona i pielęgnowanie jego ideałów zobowiązuje do postaw i zachowań opartych na miłości do ojczyzny i odpowiedzialności za nią oraz stanowi powód do dumy dla całej społeczności szkolnej.

 

 

 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”- te słowa Jana Pawła II są przewodnim hasłem koncepcji pracy szkoły. Wskazują uczniom właściwe postawy wobec siebie i innych. Nauczyciele tej szkoły dokładają wszelkich starań by wychować ucznia kreatywnego, tolerancyjnego, wrażliwego, dbającego o wartości moralne, przestrzegającego zasad demokracji, otwartego na innych ludzi. Niezwykle ważne dla nauczycieli tej placówki jest umożliwienie uczniom zdobywania wiedzy i umiejętności praktycznych, niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym świecie. Pozytywne motywowanie uczniów do wszechstronnego rozwoju, systematyczne podnoszenie atrakcyjności oferty edukacyjnej, zachęcanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym- to wszystko przynosi oczekiwane efekty. Z dumą można śledzić losy absolwentów tej szkoły.

Szkoła zajmuje przestronny budynek z halą sportową, boiskiem szkolnym oraz placem zabaw, stwarzając uczniom możliwość korzystania z dogodnych warunków nauki i spędzania czasu wolnego w systemie jednozmianowym. W szkole znajduje się 18 oddziałów oraz 2 oddziały przedszkolne. Szkoła otrzymała w roku szkolnym 2011/2012 certyfikat "Szkoła przyjazna dla sześciolatka". W konkursie zorganizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej brała udział Rada Rodziców, która przedstawiła bardzo dobry stan przygotowania placówki do przyjęcia sześciolatka.

Szkoła jest wyposażona w nowoczesne środki dydaktyczne, sprzęt komputerowy i multimedialny oraz monitoring. Dzieci mogą korzystać również z dobrze wyposażonej biblioteki i czytelni multimedialnej, świetlicy oraz gabinetu pedagoga i psychologa. Uczeniu sprzyja dostęp do technologii informacyjnej i komunikacyjnej oraz tablic interaktywnych. Szkoła jest zadbana, estetycznie i funkcjonalnie urządzona. W ostatnim czasie zostały wyremontowane wszystkie sale lekcyjne, korytarze, kuchnia, jadalnia oraz świetlica.

Do szkolnych tradycji należy już współpraca z instytucjami oświatowymi, szkołami i przedszkolami krajów europejskich. Szczególnie bliska jest szkole edukacja ekologiczna. Dwukrotnie nauczyciele placówki byli pomysłodawcami i koordynatorami projektu wielostronnego. Współprace międzynarodowe jakie zostały nawiązane w szkole to projekty Comenius (trzykrotnie), Regio Comenius, e-Twinning, ENO. Od bieżącego roku szkolnego rozpoczęliśmy współpracę z międzynarodową szkołą podstawową w Wiedniu, działającą pod skrzydłami UNESCO.

Nasza placówka dba o wszechstronny rozwój każdego dziecka. Nie chcemy tylko korygować istniejące już na przykład wady postawy. Ze względu na konieczność szybkiego reagowania na problemy cywilizacyjne ( zbyt mała aktywność fizyczna dzieci, problemy z nadwagą, często już nawet z otyłością dziecięcą) szkoła przystąpiła do kolejnej akcji. WF z Klasą jest programem edukacyjnym, którego celem jest zwiększenie aktywności uczniów na lekcjach wychowania fizycznego oraz wsparcie nauczycieli tego przedmiotu w prowadzeniu atrakcyjnych i nowoczesnych zajęć. Program prowadzi Centrum Edukacji Obywatelskiej, finansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Minister edukacji narodowej objął go honorowym patronatem.

Szkoła doskonali efekty swej pracy prowadząc systematyczne badania umiejętności i kompetencji swoich uczniów. Jednocześnie dokonuje bardzo szczegółowej analizy wyników sprawdzianów wewnętrznych i zewnętrznych. W szkole stosuje się rozwiązania o charakterze nowatorskim, polegające w szczególności na opracowywaniu przez nauczycieli programów własnych i wdrażanie ich w ramach zajęć pozalekcyjnych zarówno wyrównawczych, jak i rozwijających oraz stosowanie nowoczesnych metod. W roku szkolnym 2014/2015 rozpoczęto wdrażanie eksperymentu pedagogicznego „Klasa eksperymentalna z rozszerzonym programem edukacji matematycznej i plastycznej w zakresie wspomagania dzieci w rozwoju uzdolnień matematycznych”

W celu podnoszenia wyników kształcenia szkoła dostosowuje oferty zajęć pozalekcyjnych do potrzeb uczniów, realizuje projekty takie jak: Indywidualizacja Nauczania w klasach I-III, IV-VI oraz Szkoła Kluczowych Kompetencji Batorego, przygotowuje uczniów do konkursów międzyszkolnych. Uczniowie mają możliwość prezentowania swoich uzdolnień i talentów podczas turniejów i konkursów organizowanych również przez szkołę. Ponadto w placówce odbywają się zajęcia dodatkowe takie jak: akademia małego aktora, kółko plastyczne, gimnastyka korekcyjna, kółko literackie, zajęcia „Mały przyrodnik”, kółko szachowe, kółko sportowe oraz wiele innych. To stanowi alternatywną formę spędzania czasu wolnego w sposób wartościowy.

W szkole funkcjonuje również świetlica dzielnicowa „Chatka”. Jest to placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego. Dzieci i młodzież mogą tu liczyć na wszechstronną pomoc m.in. w odrabianiu zadań domowych.

Wspierając rodziców w wychowaniu i przekazywaniu właściwej hierarchii wartości, szkoła podejmuje działania sprzyjające życzliwej i efektywnej współpracy ukierunkowanej na integralny rozwój osobowości ucznia. W tym celu rodzice są włączani w organizowane przez szkołę przedsięwzięcia oraz w podejmowanie decyzji dotyczących jej funkcjonowania. Placówka ponadto współpracuje z wieloma instytucjami, które wspomagają jej działalność edukacyjną i wychowawczą oraz podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego. Organizuje również pomoc materialną, dożywianie oraz opiekę nad uczniami z rodzin gorzej sytuowanych. Szkoła uczestniczy w ogólnopolskich kampaniach, akcjach i programach profilaktycznych, prozdrowotnych i edukacyjnych, a udział w nich niejednokrotnie umożliwia pozyskanie sprzętu i pomocy dydaktycznych.

Uczniowie mają poczucie wpływu na obowiązujące w szkole zasady postępowania i współżycia, inicjują bądź włączani są w akcje humanitarne i charytatywne oraz ekologiczne.